PRIVACY POLICY, ALGEMENE VOORWAARDEN EN HUISREGELS VOOR GET FIT FITNESS. LIDKAART BETAALD BETEKENT AKKOORD GAAN MET DE HUISREGELS EN VOORWAARDEN.

 

Inschrijving en de Get Fit lidkaart: 

 • Het lidmaatschap omvat de toegang tot de fitness, het gebruik van de douches en het sanitair, de instelling en aanpassing van de fitnesstoestellen bij aanvang en bij maandelijkse opvolging. De daartoe uitgevoerde bodyscans en fysieke proeven worden enkel op afspraak en enkel tijdens bemande uren uitgevoerd.
 • Er kan bemand en onbemand getraind worden. De toestemming om zelfstandig te kunnen trainen tijdens de onbemande uren wordt door de medewerkers van Get Fit BVBA Verdeq gegeven na enkele trainingen tijdens de bemande uren onder begeleiding/controle/toezicht van de medewerkers van Get Fit BVBA Verdeq.
 • Door het inschrijven verklaart het lid dat hij/zij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en de huisregels en dat hij/zij hiermee akkoord gaat.
 • Tijdens het eerste bezoek aan de fitness ontvangt het lid op vertoon van een geldig legitimatiebewijs zijn lidkaart. Op vertoon van een geldige lidkaart krijgt een lid toegang tot Get Fit. Bij verlies of defect van de lidkaart moet een vervangende lidkaart aangekocht worden in de club.
 • De lidkaart is en blijft eigendom van het lid. Deze kaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. De lidkaarthouder blijft ten allen tijde aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik van de lidkaart.
 • De Get Fit lidkaart wordt buiten werking gesteld zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. In dat geval kan het lid de toegang tot de club worden geweigerd.
 • Get Fit BVBA Verdeq behoudt zich het recht om de tarieven en de openingstijden te wijzigen. De openingstijden en de tarieven worden door het lid niet beschouwd als een wezenlijk kenmerk van de door Get Fit BVBA Verdeq te leveren dienst.
 • Indien het lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het gekozen abonnement biedt, vindt geen terugbetaling van het bedrag plaats.

 

Onderbreken en beëindigen van het lidmaatschap:

 • Het lidmaatschap waarbij de overeengekomen looptijd in één keer is vooruitbetaald, eindigt van rechtswege. De overeenkomst met doorlopende opdracht kan enkel na de minimale looptijd van 12 of 18 maanden rechtsgeldig worden stopgezet. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan het lid zijn lidmaatschap maandelijks beëindigen ten vroegste 1maand na de maand waarin de stopzetting gevraagd is. Alle basisabonnementen per domiciliëring worden automatisch en van rechtswege verlengd voor de periode van telkens één maand. 
 • Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door zijn lidmaatschap op te zeggen via e-mail of in een brief gericht aan Get Fit BVBA Verdeq op het adres van de club of door een stopzettingsverklaring te ondertekenen in de club. De lidkaart wordt dan ongeldig gemaakt.
 • Get Fit BVBA Verdeq behoudt zich het recht om een lidmaatschap te schorsen al dan niet definitief en dit zonder enige vorm van compensatie wanneer er onsportief gedrag, een weinig respectvolle houding of andere misbruiken jegens andere leden, de infrastructuur of de medewerkers van de club vastgesteld zijn of als er overtredingen zijn van de algemene voorwaarden en huisregels van de club. Get Fit BVBA Verdeq zal het lid hiervan per e-mail verwittigen.
 • Wanneer het abonnement wordt stopgezet en het lid biedt zich binnen het jaar opnieuw aan, wordt geen instapkost aangerekend. Start het lid later dan 1jaar na stopzetting wordt de instapkost wel aangerekend.
 • Het lid kan zijn lopend lidmaatschap overdragen aan een derde. Deze zal wel de instapkost betalen.
 • Overschakelen naar een voordeliger maandbedrag kan ten allen tijde door het ondertekenen van een nieuwe overeenkomst met een andere minimum looptijd. De looptijd begint opnieuw te tellen vanaf de maand volgend op de ondertekening van de nieuwe overeenkomst, ook het nieuwe maandbedrag gaat dan in voege.
 • Het lidmaatschap kan schriftelijk via een geldig medisch attest of via een als geldig aanvaarde reden door de club tijdelijk onderbroken worden. De onderbreking geldt voor een vooraf afgesproken periode van minimum 7 dagen. Bij een langere onderbreking dient voor het verlopen van de afgesproken einddatum schriftelijk een nieuw medisch attest of een nieuwe geldig aanvaarde reden afgeleverd te worden. Elke onderbreking zal uiteraard de einddatum van het contract doen verschuiven. De betalingen via domiciliëring lopen wel door tijdens de onderbreking. De totale onderbrekingsperiode is beperkt tot de helft van de totale abonnementslooptijd. De sluitdagen van Get Fit (feest- en verlofdagen) worden niet automatisch als onderbreking geboekt.

 

Risico en aansprakelijkheid: 

 • Noch Get Fit BVBA Verdeq zijn medewerkers of aangestelden kunnen aansprakelijk gesteld worden voor een persoonlijk letsel, de dood of ziekte van het lid behoudens ingevolge opzet of grove schuld in hoofde van Get Fit BVBA Verdeq. Het gebruiken van de door Get Fit ter beschikking gestelde apparatuur, het volgen van een programma en/of activiteiten van welke aard ook is geheel op eigen risico van het lid.
 • Noch Get Fit BVBA Verdeq zijn medewerkers of aangestelden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen in de club, behoudens ingevolge opzet of grove schuld in hoofde van Get Fit BVBA Verdeq zijn medewerkers of aangestelden. Het lid dient zijn waardevolle voorwerpen altijd op te bergen in de daarvoor ter beschikking zijnde kasten.
 • Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Get Fit BVBA Verdeq zijn medewerkers of aangestelden.
 • Het lid verklaart bij deze de noodprocedures met Get Fit BVBA Verdeq zijn medewerkers of aangestelden overlopen te hebben: rondleiding in de club, plaats van het brandblusapparaat, telefoonprocedure weergegeven op de Milonzuil.

 

Toepasselijk recht:

 • Get Fit is de handelsbenaming van de fitnessactiviteit van BVBA Verdeq, Opgeëistenstraat 18 te 9600 Ronse.
 • Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten tussen een lid en Get Fit BVBA Verdeq is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
 • Alle geschillen welke er mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Get Fit BVBA Verdeq zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in de rechtbank van het arrondissement Oudenaarde.
 • Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisegels van Get Fit BVBA Verdeq te kennen en te aanvaarden.
 • Get Fit BVBA Verdeq is gerechtigd de huisregels en de algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels en algemene voorwaarden worden meegedeeld aan de leden en gelden per direct voor iedereen.

 

Medische toestand: 

 • Het lid verklaart hierbij dat hij of zij in goede gezondheid verkeert, dat hij of zij geen enkele medische of andere reden heeft die hem of haar zouden kunnen verhinderen om deel te nemen aan een aangepaste fysieke inspanning en dat het leveren van een fysieke inspanning geen schade kan berokkenen aan zijn of haar gezondheid, veiligheid en/of fysieke conditie.
 • Men mag geen gebruik maken van de club indien men lijdt aan een infectie, een besmettelijke ziekte of wanneer men letsels heeft zoals open wonden, open zweren en andere waarbij er een risico bestaat dat het de gezondheid, de veiligheid en/of fysieke conditie van de andere leden zou schaden. Get Fit BVBA Verdeq heeft het recht om eerst een medisch attest van een erkend geneesheer te vragen bij twijfels hierrond.

 

Andere huisregels voor het veilig en aangenaam sporten

 • Zorg dat je steeds je lidkaart bij hebt! Scan op de juiste manier in: leg je lidkaart op de kaartlezers op de balie bij elke sportbeurt, zowel tijdens het bemand als onbemand sporten.
 • Bij het onbemand sporten houd je je lidkaart tegen de kaartlezer aan de buitenzijde van de buitendeur en ga na de klik van het opengaande slot ALLEEN binnen en laat de deur ook weer sluiten en het slot terug dichtgaan. Dus steeds één per één! Laat NOOIT iemand anders binnen, ook al ken je deze persoon, dit is een essentie van onbemande fitness! Deze regel overtreden leidt tot onmiddellijke schorsing van de mogelijkheid tot onbemand fitnessen. Bij probleemsituatie bel aub naar het telefoonnummer weergegeven op de Milonzuil.
 • Hou de tijd in het oog bij een activiteit in de club (trainen, douchen en aankleden) want door het onbemande systeem sluit de deur automatisch en gaat het alarm aan, 15min na sluitingstijd.
 • Tijdens het onbemand fitnessen moeten de deuren ALTIJD dicht blijven!
 • In de fitnessruimte draag je propere sportschoenen, evenals correcte sportkledij.
 • Tijdens het sporten gebruik je altijd een handdoek, deze wordt op de zitting van het toestel gelegd en de handvaten worden na gebruik schoongeveegd.
 • Losse materialen en gewichten worden na gebruik op hun plaats gelegd.
 • Lege drankflesjes, plastic, papier of ander afval wordt in de juiste vuilbak gegooid.
 • Etenswaren worden niet toegestaan.
 • De douches worden op een correcte manier gebruikt. Na het nemen van een douche droog je je af in de natte ruimte om de kleedkamer droog te houden.
 • Voor het opbergen van waardevolle spullen kan je een locker gebruiken. Het sleuteltje van de locker dient bij het verlaten van de club opnieuw op de locker te zitten. Get Fit BVBA Verdeq heeft steeds het recht om de locker te openen indien deze langer dan 1 dag vastzit.
 • Roken en het gebruik van en de handel in verdovende middelen of doping is VERBODEN!
 • De zithoek mag niet gebruikt worden als kapstok! Leg geen kledij of sporttassen in de zitruimte. Er is voldoende opbergruimte voorzien.
 • De drankfrigo mag enkel geopend worden door Get Fit medewerkers!
 • Leden komen NOOIT achter de balie zonder de toestemming van de Get Fit medewerkers. Blijkt uit de camerabeelden dat een lid deze huisregel overtreedt, dan wordt zijn lidmaatschap onmiddellijk ingetrokken.

 

Toestemming tot verwerking van persoonsgegevens voor het bijhouden van het klantenbestand: 

 • Get Fit BVBA Verdeq gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens van 8 december 1992 en de uitbreiding ervan van 25 mei 2018.
 • De verantwoordelijke voor het bijhouden en verwerken van uw persoonsgegevens bij het invullen van een overeenkomst tot lidmaatschap of bij het invullen van de zones onder de knoppen “try us” of “get started” op de website van Get Fit is BVBA Verdeq.
 • Het lid geeft expliciete toestemming aan BVBA Verdeq tot het verzamelen van persoonsgegevens en gezondheidsgerelateerde gegevens door het invullen van een overeenkomst of bij het invullen van de zones onder de knoppen “try us” of “get started” op de website van Get Fit.
 • Get Fit BVBA Verdeq gebruikt uw persoonsgegevens en uw gezondheidsgerelateerde gegevens altijd op basis van één van de criteria waarin de wet voorziet met het oog op een geoorloofde verwerking. Uw gegevens worden gebruikt met als doel: u diensten te leveren en die levering te verbeteren, uw ervaring op onze website te verbeteren en eventuele klachten in verband daarmee te behandelen, met u te communiceren, onze activiteiten te beheren, onze marketing- en reclamecampagnes te voeren, fraude te voorkomen, de veiligheid van de website te garanderen, statistische analyses mbt onze klanten uit te voeren.
 • Uw persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt tenzij die derde partij voorziet in de opvolging van uw gegevens. Met die derde partij ondertekenen wij steeds een samenwerkingsovereenkomst conform de verordening zodat zij in geen geval de verkregen informatie buiten deze specifieke opdracht mogen gebruiken of doorgeven aan derden. Uw gegevens worden bewaard totdat u expliciet vraagt deze te verwijderen uit onze gegevensbank. Get Fit BVBA Verdeq is wel verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen wanneer dit opgelegd wordt bij wet, decreet of ordonnantie of nog door een gerechtelijke uitspraak. Het lid heeft het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van zijn persoonsgegevens te verzetten voor doeleinden van directe marketing.
 • U heeft het recht te vragen uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, evenals een klacht in te dienen bij de privacycommissie indien u meent dat uw persoonsgegevens foutief worden verwerkt. U kunt zich daartoe wenden met uw identiteitskaart in de club zelf bij één van de medewerkers.
 • De verzamelde gegevens worden bewaard zolang nodig is om onze diensten te verstrekken en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven is. Wij respecteren de wettelijke bewaartermijnen.
 • Wij nemen technische, administratieve en fysieke maatregelen om de bescherming van uw gegevens tegen eventuele vernietiging, verlies of wijziging ten volle te garanderen.
 • Deze vertrouwelijkheidspolicy kan bij gelegenheid worden aangepast zonder dat wij u daarvan op voorhand op de hoogte brengen. Wij raden u dan ook aan regelmatig te vragen deze policy in te mogen zien.

 

Toestemming tot gegevensverwerking voor het gebruik van de Milontraining:

Ik ga akkoord dat de volgende gegevens over mij verwerkt worden in het centrum:

 • Mijn algemene gegevens (naam, geboortedatum, adres en contactgegevens, duur van het trainingsabonnement)
 • Trainingsgegevens (instellingen op de trainingstoestellen en geregistreerde gegevens bij gebruik van de toestellen zoals de duur en aantal herhalingen van de oefeningen)
 • Gezondheidsgerelateerde gegevens die opgenomen worden tijdens het houden van gezondheids-check-ups of die ik meegedeeld heb aan het centrum (lengte, gewicht, bloeddruk, kwetsuren, medicijngebruik enz)

Ik ga akkoord tot de verwerking van deze gegevens op servers die beheerd en onderhouden worden door enerzijds Milon Care GmbH en anderzijds op Google Drive account van BVBA Verdeq.

Doel van de gegevensverwerking:

Dataverwerking staat het personeel in het fitnesscentrum toe mijn trainingsprogramma op te stellen en te optimaliseren en om automatisch de instellingen van mijn trainingstoestellen te kiezen, dit in overleg met de klant. Als ik een Milon Me account heb, heb ik toegang tot mijn data via internet, een applicatie of een computer in het sportcentrum.

Milon Care GmbH zal mijn gegevens niet doorgeven aan derden in om het even welke omstandigheid of mijn gegevens gebruiken voor adverteerdoeleinden. Mijn gegevens zullen enkel in anonieme vorm gebruikt worden voor de opmaak van statistieken.

Herroeping van de toestemming:

Ik kan op elk moment mijn toestemming herroepen. Dan is het wel niet langer mogelijk de Milon trainingstoestellen te gebruiken.

 

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens: 

We geven u deze informatie volgens Artikel 13 van de GDPR. Controleur zoals gedefinieerd volgens de voorschriften van gegevensbescherming

 • Operator van het fitnesscentrum: BVBA Verdeq - Get Fit – Vermeersch Aaron & Dequecker Judith
 • Milon Care GmbH, An der Laugna 2, 86494 Emersacker, tel08293965500, datenschutz@milon.com

Verwerkte gegevens: 

Het centrum verwerkt de persoonlijke gegevens die u aan het centrum bezorgt: naam, adres, geboortedatum, telefoongegevens, emailgegevens en bankrekeningnummer. Tevens trainingdata en gezondheidsgerelateerde gegevens. De wettelijke grondslag staat in Artikel6 paragraaf1 letter b van de GDPR.

Een fitnesscontract kan niet worden afgesloten zonder dat u deze gegevens doorgeeft aan het centrum.

Uw gegevens worden verwerkt door het centrum en Milon op basis van gescheiden toestemming zodat u de Milontrainingstoestellen kunt gebruiken. De data worden verwerkt op servers die bediend en onderhouden worden door Milon Care GmbH. De wettelijke basis hiervoor is Art.6 Para.1 Letter a GDPR.

Doeleinden van de dataverwerking:

Het center en Milon verwerken uw gegevens om uw legitiem belang te vrijwaren. Dit is de vervolging omwille van vorderingen en de bescherming tegen vorderingen als er twist zou ontstaan betreffende de contractuele relatie. Indien nodig openbaart het centrum of Milon zulke gegevens aan wettelijke raadgevers, de autoriteiten of gerechtshoven.De wettelijke basis hiervoor is Art.6 Letter f GDPR.

Duur van bewaring: 

Uw gegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor voorvermelde doeleinden.

Amazon Cloud: 

Milon gebruikt de cloud diensten van Amazon Webservices, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA. Het bedrijf is gecertificeerd onder het “EU-US Privacy Shield”, een verdrag gesloten tussen de EU en de USA. Dit houdt in dat gecertificeerde bedrijven een redelijk niveau van gegevensbescherming moeten bieden. Milon bewaart uw gegevens op servers die bediend worden in Duitsland namens Amazon Webservices, Inc.

Hetzner Online GmbH: 

Milon gebruikt de cloud diensten van Hetzner Online GmbH, Industriestrasse 25, 91710 Gunzenhausen. Milon bewaart gegevens op servers bediend in Duitsland namens Hetzner Online GmbH.

Piwik: 

We gebruiken de “piwik” web analyse software om het gebruik van onze website te analyseren en te optimaliseren. Cookies worden op uw computer geplaatst voor dit doeleinde. Het zijn sessie cookies, korte teksten die tijdelijk in uw browser bewaard worden en opnieuw verwijderd worden als de browser gesloten wordt. Ze transfereren statistische gegevens exclusief naar onze webservers in Duitsland. Uw IP adres is anoniem. De opgeslagen gegevens kunnen niet leiden naar u als bezoeker van onze website en ze worden ook niet samengevoegd met persoonlijke gegevens.

Uw rechten: 

U heeft de volgende rechten: het recht om geïnformeerd te worden over de verwerking van persoonlijke gegevens, het recht om foute gegevens te corrigeren, het recht om niet langer noodzakelijke gegevens te verwijderen of om de verwerking van die gegevens te beperken, het recht om de verwerking van uw gegevens voor directe marketing te weigeren en het recht over gegevensoverdracht. In geval van overtreding tegen wetten betreffende gegevensbescherming heeft u het recht klacht in te dienen bij bevoegde instanties.